top of page
תנאי שימוש באתר

עודכן לאחרונה: 29 בפברואר 2024

שלום רב וברוכים הבאים לאתר האינטרנט: https://www.acces2solutions.com להלן: "האתר"). האתר מנוהל ומתופעל על ידי Acces Solutions, עוסק פטור מס' 336431101 (להלן: "בעלי האתר"), ומספק למשתמש בו תכנים ומידע בקשר למוצרי האתר, ואפשרות לרכוש את מוצרי האתר.

תנאי השימוש באתר ומדיניות הפרטיות, מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
 

 • הסכמה לתנאי השימוש באתר

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש שלהלן. הנך מתבקש לקרוא תנאים אלה בעיון ובקפידה. למען הסר ספק, יודגש, כי כניסה לאתר ושימוש בו ו/או בתכניו, מעידים על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או מקצתם, הרי שאינך רשאי לעשות שימוש באתר זה. 

אין להשתמש באתר ובתכניו באופן הנוגד את תנאי השימוש שלהלן ו/או באופן שלא הותר בתנאי השימוש במפורש, אלא אם התקבלה לכך הסכמה מפורשת של בעלי האתר מראש ובכתב.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר, תנאים אלה יחולו על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש באתר ואת מדיניות הפרטיות והמשתמש ידאג להתעדכן בתנאים המעודכנים מעת לעת.
 

 • השימוש באתר

השימוש באתר יעשה על פי ההוראות, כדלקמן:

 1. חל איסור מוחלט להתחזות לאדם ו/או גוף כלשהו ו/או לשדר בכל דרך שהיא כל חומר שקרי ו/או מטעה. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות, לפי שיקול דעתם הבלעדי, להשעות, לבטל ו/או לסרב לספק איזה מן השירותים הניתנים על ידם בכל מקרה של אספקת מידע ו/או חשד לאספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות בעלי האתר על פי כל דין.

 2. הפרעה בכל דרך שהיא לפעילות האתר, אסורה בהחלט. 

 3. אין לבצע כל שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מרכיבי האתר.

 4. חל איסור מוחלט להפיץ "דואר זבל" (spam) ו/או לגרום ל"הצפה" של שרתי האתר בכל דרך אחרת.

 5. אין להציג את תכני האתר בכל דרך שהיא באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת- המשנה את עיצוב האתר או מחסיר ממנו תוכן כלשהו, ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

 6. אין להטעין ו/או לשדר ו/או להפיץ בכל דרך שהיא, כל חומר המכיל כל סוג של וירוס או תוכנה 'זדונית' ו/או קוד מחשב, המיועד להרוס, להפריע, להטריד ו/או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה המשמשים את בעלי האתר לצורך הפעלת האתר ו/או משתמשי האתר. 

 7. חל איסור מוחלט על השימוש בכל יישום מחשב ו/או תוכנה ו/או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, אשר מטרתה חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. יודגש, כי אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

 8. חל איסור מוחלט לפגוע ו/או להפר בכל דרך שהיא את זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר. כמו כן, אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו באתר ללא קבלת הסכמת בעלי האתר מראש ובכתב.

 9. חל איסור מוחלט לעשות שימוש באתר ו/או בכל חלק ממנו במסגרת (frame) אתר אחר, ו/או כחלק (mirror) מאתר אחר, ללא קבלת אישור בעלי האתר לכך מראש ובכתב.

 10. חל איסור מוחלט על איסוף מידע ביחס למשתמשי האתר, לרבות, מכירה, הפצה ו/או עשיית שימוש מסחרי במידע הקיים באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אחר.

 11. חל איסור מוחלט לבצע כל קישור לאתר מאתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות ו/או להפליה פסולה ו/או המנוגדים לחוק ו/או שפרסומם מנוגד לחוק ו/או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

 12. אין לבצע קישור לתכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר ('קישור עמוק'). אין להציג ו/או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר.

 13. בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה ו/או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. המשתמש באתר נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור ו/או הצגה ו/או פרסום של התכנים, ומתחייב לשפות את בעלי האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך. הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש.
   

 • אחריות החברה

בעלי האתר משתדלים ועושים מאמצים שהמידע והתכנים המוצגים באתר יהיו מדויקים. אולם, על אף מאמצים אלה, ייתכנו שיבושים ואי דיוקים בין היתר, עקב תקלות טכניות, טעויות אנוש ו/או מעשים/מחדלים של צדדים שלישיים. מובהר בזאת, כי בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות ביחס לתכנים המוצגים באתר ו/או בכל מכשיר בהם תכנים אלה מופיעים, בין אם מקור התכנים בחברה או בצדדים שלישיים או במשתמשי האתר. בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות ביחס לתוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר. כמו כן, בעלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות עקיפות ו/או ישירות שיגרמו למשתמש באתר ו/או לרכושו ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ובמידע המתפרסם באתר.

זאת ועוד, מומלץ לנהוג בזהירות רבה בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר, ובעיקר מידע מקצועי הניתן על ידי מומחים. על המשתמש מוטלת האחריות והחובה לפנות למקורות מידע נוספים בטרם ביצוע כל פעולה בהסתמך על התכנים המפורסמים באתר. במקרים בהם מפרסמים בעלי האתר מידע שימושי, יהא על המשתמש ליצור קשר ישירות עם צד ג' הרלוונטי לצורך אימות המידע. יובהר, כי פרסום מידע מכל מין וסוג אינו מהווה עצה מקצועית ולעיתים התוכן ו/או המידע המוצגים באתר משקפים גישה או דעה אישית מסוימת של הכותב. בעלי האתר אינם אחראים לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות ו/או עקיפות שעלולים להיגרם למשתמשי האתר ו/או לצד שלישי כלשהו. כמו כן, משתמשי האתר מתחייבים כי לא תהיה להם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי האתר בגין האמור לעיל. השימוש באתר ייעשה על אחריותו של המשתמש הבלעדית בלבד.
 

 • קניין רוחני

זכויות היוצרים ביחס לאתר, לרבות עיצובו ו/או סימניו המסחריים ו/או כל פעולה אחרת הייחודית והבלעדית לבעלי האתר, שמורים לבעלי האתר. אין להעתיק ו/או לפרסם את דפי האתר ו/או לבצע בהם ו/או במידע ובתכנים שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, וזאת ללא הסכמתם המפורשת מראש ובכתב של בעלי האתר. חל איסור מוחלט להכניס באתר שינויים ו/או להעתיק ו/או להפיץ ו/או לשדר ו/או להציג בפומבי ו/או לבצע בפומבי ו/או לשכפל ו/או לעבד ו/או ליצור יצירות נגזרות ו/או לפרסם למכור ו/או להשכיר ו/או למסור לצד שלישי, בין אם במישרין ובין בעקיפין, כל חלק מן האתר בכל דרך ו/או אמצעי בין אם אמצעים אלקטרוניים ו/או מכאניים ו/או אופטיים ו/או אמצעי צילום ו/או הקלטה ו/או בכל אמצעי ודרך אחרת בלא קבלת הסכמתם של בעלי האתר מראש ובכתב ו/או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין.

כל המידע המופיע באתר נמצא בבעלותם הבלעדית של בעלי האתר ו/או של צד שלישי, שהרשה לבעלי האתר להשתמש בו ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה כהקניית רישיון כלשהו ו/או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של בעלי האתר ו/או של צדדים שלישיים, לפי העניין.
 

 • מדיניות הפרטיות

לצורך רישום לשירותים באתר ייתכן ומשתמשי האתר ידרשו למסור מספר פרטי מידע, לרבות מידע אישי אודות משתמש האתר. למען הסר ספק, פרטים אלה יכול שיכללו, בין היתר, את שמו המלא של המשתמש, כתובת מגוריו, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ופרטים נוספים (להלן: המידע האישי). השדות, שחובה למלא, יסומנו באופן מפורש. יודגש, כי מבלי שימסרו הנתונים המתבקשים, לרבות מידע אישי, בשדות החובה לא יוכל משתמש האתר להירשם לשירותים הטעונים רישום. יודגש, כי על משתמש האתר למסור פרטים נכונים, מדויקים ומלאים בלבד. במילוי פרטים אלה, משתמש האתר מאשר את נכונות הפרטים שמסר, וזאת מבלי לגרוע מסמכות בעלי האתר ו/או מי מטעמם, לדרוש את חידוש הרישום ו/או שינוי ו/או מחיקה ו/או הוספת פרטים לפי שיקול דעתם הבלעדי. בעת השימוש באתר יכול שייאסף מידע על משתמשי האתר, בין היתר, מידע על מנהגי משתמשי האתר, מידע ו/או פרסומות ו/או הצעות ו/או שירותים שעניינו את משתמשי האתר, העמוד בו צפו, מיקומם ו/או מיקום אמצעי התקשרות באמצעותו התחברו משתמשי האתר לאתר ועוד. יודגש, כי משתמש האתר מוסר לבעלי האתר ו/או למי מטעמם את המידע המזהה את משתמשי האתר באופן אישי ביודעין ובנפש חפצה. כמו כן, בעלי האתר ו/או מי מטעמם שומרים לעצמם את הזכות להעביר לידי צד ג' מידע סטטיסטי, לרבות מידע סטטיסטי מצטבר אודות משתמשי האתר ונוהגיהם.

בעלי האתר עושים מאמצים על מנת לשמור על המידע שנמסר על ידי משתמשי האתר, תוך נקיטת אמצעים שמתפקידם לשמור על אבטחת המידע האישי ועל פרטיות משתמשי האתר. עם זאת, על אף שאמצעים אלו מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי בעלי האתר ו/או מי מטעמם, הרי שאין בהם בטחון מוחלט. לפיכך, בעלי האתר אינם מתחייבים כי שירותי האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם ו/או למידע המצוי ו/או שהוזן באתר החברה.

בעלי החברה רשאים לשנות מעת לעת, ועל פי שיקול דעתם הבלעדי, את הוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו ישנו בעלי האתר את הוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, באופן הנוגע לשימוש במידע האישי שנמסר על ידי משתמשי האתר, יודיעו על כך בעלי האתר על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר, וכן יפרסמו בעלי האתר את תנאי השימוש ומדניות הפרטיות המכילים את השינוי האמור.
 

 • תקנון רכישת מוצרים; חנות מקוונת;

החנות המקוונת הינה אתר אלקטרוני למכירת מוצרי בעלי האתר (להלן: "המוצרים"). בהיות משתמש האתר מבצע הזמנה באמצעות החנות המקוונת של המוצרים המוצעים למכירה באתר, מסכים משתמש האתר לתנאי תקנון זה ובכללם גם לתנאי תקנון החנות המקוונת (להלן: "ההזמנה").

רכישת המוצרים בחנות המקוונת תתאפשר בכפוף למילוי התנאים המצטברים שלהלן:

 1. משתמש האתר הינו בגיר (בן 18 ומעלה) או תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל.

 2. משתמש האתר מסר, בעת ביצוע ההזמנה, פרטים של כתובת דואר אלקטרוני פעילה. המשתמש האתר מצהיר כי עם מסירת כתובת הדואר האלקטרוני, הוא מאשר משלוח הודעות על ידי בעלי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם ביצוע הזמנות בהתאם לפרטים שנמסרו על ידי משתמש האתר.

 3. למען הסר ספק, משלוח הודעת דואר אלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה כלשהי.

 4. ביצוע ההזמנה ותשלום יתבצע בהתאם לתנאי האתר.

 5. השימוש בכרטיס אשראי בעת ביצוע ההזמנה יתבצע אך ורק על ידי בעל כרטיס האשראי (ובאם המדובר בתאגיד - כרטיס השייך לתאגיד ומשתמש האתר הינו מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם התאגיד ו/או מנפיק כרטיס האשראי לבצע את ההזמנה בסכום העסקה הרלוונטי).

 6. כרטיס האשראי בו מבוצעת ההזמנה יהא בר תוקף, והונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות, וחברת האשראי אישרה את ביצוע ההזמנה.

 7. בעת ביצוע ההזמנה, יידרש משתמש האתר להזין במקומות המבוקשים, את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות (שם ומספר חברה – בהתאמה), טלפון, כתובת, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום. ייתכן שיהיה צורך בהזנת פרטים נוספים, כמופיע באתר. משתמש האתר מאשר כי הפרטים שהוזנו לצורך ביצוע ההזמנה הינם נכונים, מלאים ומדויקים, והוא מסכים כי מסירת הפרטים האישיים לצורך ביצוע ההזמנה נעשית על פי רצונו ובהסכמתו (ואם המדובר בתאגיד - בהרשאת התאגיד).

 8. ככל שהפרטים שיימסרו יהיו שגויים או לא מדויקים, בעלי האתר לא יוכלו להבטיח את ביצוע ההזמנה.

 9. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית, וכי נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לבעלי האתר בשל כך.

 10. מכירת המוצרים הינה מכירה במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי (מכירה רגילה). במקרה שלאחר מכירה של מוצר התברר כי המוצר אזל, יודיעו על כך בעלי האתר למשתמש האתר תוך 3 ימי עסקים ויאפשרו למשתמש האתר לבחור בין הזמנת מוצר חלופי או ביטול העסקה.

 11. לאחר ביצוע ההזמנה יבדקו בעלי האתר ו/או מי מטעמם את פרטי כרטיס האשראי עם חברת האשראי המתאימה ועם קבלת אישורה של חברת האשראי, תישלח למשתמש האתר הודעת דואר אלקטרוני, בהתאם לפרטים שנמסרו בעת ביצוע ההזמנה.

 12. יובהר ויודגש כי העסקה תהיה ברת תוקף רק לאחר שבעלי האתר ו/או מי מטעמם יקבלו את אישור חברת האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית, ובכפוף להימצאות המוצר במלאי; ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי תוצג הודעה למשתמש האתר, במקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה.

 13. משתמש האתר מסכים כי הקבלות/חשבוניות מס וכל מסמך ממוחשב אחר יומצאו לידיו על פי כתובת הדואר האלקטרוני שמסר בעת ביצוע ההזמנה.

 14. בעלי האתר ו/או מי מטעמם יספקו את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לכתובת הדוא"ל שמסר המשתמש בעת ביצוע ההזמנה.  

 15. בעלי האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדויקים ומלאים שנמסרו על ידי משתמש האתר בעת ביצוע ההזמנה. בעלי האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות, השבתות וכו'.
   

 • מדיניות ביטול עסקה

 1. המשתמש רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ולרבות התקנות מכוחו (להלן: "החוק"). המשתמש מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו במעמד המסירה לידיו. בהתאם להוראות החוק הודעת הביטול יכולה להישלח מיום עשיית העסקה ועד לתום 14 יום מיום מסירת המוצר או מיום קבלת טופס ההזמנה לפי המאוחר מבניהם. הודעת הביטול צריכה לכלול את שמו המלא של הלקוח ומספר טלפון ולהימסר בכתב לבעלי האתר.

 2. בעת ביטול עסקת מכר מרחוק שלא עקב פגם, בעלי האתר יהיו רשאים לנכות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם;

 3. הזכות לביטול העסקה לא תחול על המוצרים הבאים:

  1. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה – 1995;

  2. מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;

  3. מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית;

 4. במקרה של פגם במוצר, יודיע על כך המשתמש לבעלי האתר, תבוצע בדיקה מול המשתמש ובמידת הצורך החזר כספי יינתן בהתאם להוראות הדין.

 5. ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב לבעלי האתר לכתובת הדואר האלקטרוני המצוינת מטה. לאחר קבלת ההודעה בדבר ביטול העסקה כאמור לעיל, בעלי האתר יחזירו למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול בכתב, את מחיר המוצר הנקוב בהזמנה ששולמה על ידו.

 6. יודגש, כי בעלי האתר ו/או מי מטעמם יהיו רשאים לבטל עסקה כולה או חלקה במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצרים ובין אם בתיאור המוצרים (יודגש, כי תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל); במקרה של כוח עליון, פעילות מלחמתית ו/או אירועי איבה המונעים את המשך ביצוע העסקה; אם יתברר לחברה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או מי מטעמו;

 7. במידה ויגרמו אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר אשר יעכבו ו/או ימנעו את קיום העסקה באופן חלקי או מלא, רשאים בעלי האתר לבטל את ההתקשרות עם משתמש האתר כולה ו/או חלקה.

 8. הודעה על ביטול ההזמנה תימסר למשתמש האתר בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין משתמש האתר בעת ביצוע ההזמנה. במקרה זה, תבוטל ההזמנה ובעלי האתר ימנעו מחיוב כרטיס האשראי של משתמש האתר ו/או ישיבו למשתמש האתר כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם, ולא תהיה למשתמש האתר כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי בעלי האתר ו/או מי מטעמם בגין ביטול ההזמנה כאמור.

 9. בעלי האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש האתר ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או הזמנה ו/או ביצוע עסקה שלא על פי תקנון זה.
   

 • מסירת מידע לצד ג'

בעלי האתר ימנעו, ככל האפשר, מהעברת מידע ופרטים אישיים של משתמשי האתר לצדדים שלישיים (ככל שמידע ופרטים אלה מזהים את משתמש האתר באופן אישי), אלא במקרים שלהלן: 

 1. כאשר התקבל באתר מידע אודות משתמש האתר אשר מפורסם על ידו ביוזמתו.

 2. באם בעלי האתר ימצאו, כי פעולותיו של משתמש האתר מפרות את תנאי השימוש ו/או במידה וימצא, כי פעולות משתמש האתר מנוגדות לדין ו/או בגדר תרמית ו/או מהוות ניסיון לבצע פעולות כאלה, יהיו בעלי האתר רשאים למסור כל מידע לפי הנדרש.

 3. אם יתקבל בידי בעלי האתר ו/או למי מטעמם צו שיפוטי המורה על מסירת המידע כאמור לצד שלישי.

 4. בעלי האתר יוכלו לעשות שימוש בכל מידע אשר ברשותם, בכל מחלוקת ו/או טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או בהליך משפטי אחר (במידה ויתקיים), בין משתמש האתר ו/או מי מטעמו לבין בעלי האתר ו/או מי מטעמם.

 5. בכל מקרה שבעלי האתר יסברו, כי יש במסירת המידע כדי למנוע נזק לגוף ו/או לרכוש מכל מן וסוג שהוא.

 6. בעת שמשתמש האתר ייקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לבעלי האתר ולצד שלישי המוצגות באתר.

 7. במידה ובעלי האתר יעבירו את פעילותם ו/או יתמזגו עם גוף אחר, יהיו זכאים בעלי האתר להעביר ו/או להעתיק את מלוא המידע שנאגר באתר למוסד אחר, ולפי שיקול דעתם. כן יהיו זכאים בעלי האתר להעביר ו/או להעתיק למוסד החדש כל מידע אישי וסטטיסטי אודות משתמשי האתר, ובלבד שהמוסד החדש יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.
   

 •  שימוש בקבצי  Cookies, בקישורים ובהפניות

לצורך זיהוי יעיל ומהיר של משתמשי האתר, מבצע האתר שימוש בקבצי Cookies. בעזרת קבצי ה Cookies אוספים בעלי האתר נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ואימות פרטים לצרכי אבטחת מידע. המידע המצוי על קבצי ה- Cookies הינו מוצפן ובעלי האתר נוקטים במידע זה בזהירות כך שרק היא ו/או מי מטעמה יכולים לקרוא ולהבין את המידע המצוי על קבצי ה Cookies. משתמש האתר נותן את רשותו לבעלי האתר להשתמש בקבצי Cookies באמצעות מחשבו, וכן להשתמש במידע האגור בקבצי ה  Cookies ולזהות את משתמש האתר בהתאם לכך. במידה ומשתמש האתר אינו מעוניין לקבל קבצי Cookies, יוכל משתמש האתר להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן בו הוא מבצע שימוש. כמו כן, באפשרותו של משתמש האתר למחוק את קבצי ה Cookies ממחשבו בכל רגע נתון. אולם, ייתכן ונטרול השימוש ו/או מחיקת קבצי ה Cookies יגרום לכך שלא תהיה אפשרות שימוש בחלק מהשירותים באתר.

זאת ועוד, ייתכן ויופיעו בפני משתמש האתר קישורים ו/או הפניות ו/או פרסומות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: תכני צדדי ג'). תכני צדדי ג' אינם מתפרסמים על ידי בעלי האתר ו/או מטעמם ובעלי האתר אינם שולטים ו/או מפקחים עליהם. מובהר, כי הימצאותו של קישור לאתר צד ג' ו/או הפנייה כאמור באתר אינו מעיד על הסכמת בעלי האתר לתוכנו ואינו מלמד כי תוכן אתר צד ג' המקושר הינו מהימן, וכי המידע אשר יימסר על ידו הינו מלא ו/או עדכני. בעלי האתר לא יהיו אחראים לתכני אתרי צדדי ג' אליהם מוליכים הקישורים ואינם אחראים לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם. בעלי האתר שומרים לעצמם הזכות להסיר מהאתר קישורים ו/או להימנע מהוספת קישורים ו/או הפניות לאתרי צדדי ג' לפי שיקול דעתם הבלעדי. כל התקשרות כלשהי בין משתמש האתר לבין צדדי ג' הנה באחריותו של משתמש האתר ובאחריות צד ג' הרלוונטי בלבד. למען הסר ספק, לבעלי האתר לא תהא כל אחריות בקשר עם התקשרות כאמור ולא יהיו חייבים בכל נזק, בין במישרין ובין בעקיפין שיגרם, ככל ושיגרם, כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על תכני צדדי ג' מכל סוג שהוא, המופיעים באתר.
 

 • שיפוי

משתמש האתר מתחייב בזאת לשפות את בעלי האתר ו/או כל מי מטעמם בגין כל דרישה ו/או תביעה ו/או נזק ו/או הפסד ו/או אבדן רווח ו/או תשלום ו/או הוצאה שייגרמו למי מהם, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, וזאת עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידי משתמש האתר ו/או תביעה ו/או דרישת צד ג' כלשהו, לרבות אך לא רק, כתוצאה מתכנים שמסר משתמש האתר ו/או כתוצאה מקישורים שביצע משתמש האתר.
 

 • כללי

בעלי האתר רשאים לסגור את האתר ולשנות את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו מעת לעת ובכל שזמן, וזאת ללא צורך בהודעה מראש. למשתמש האתר ו/או לכל מי מטעמו לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי האתר בקשר לכך או בקשר לתקלות שיהיו באתר כתוצאה מביצוע השינויים האמורים. בעלי האתר אינם מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי המשתמש ו/או נזקים ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים בחומרה ו/או כשלים תוכנה ו/או בקווי התקשורת אצל בעלי האתר ו/או מי מספקיהם או ייפגע מכל סיבה אחרת, ובעלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר ו/או עקיף, בין היתר, עבור עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש האתר ו/או למי מטעמו ו/או לרכושו עקב כך. מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות בעלי האתר על פי כל דין, בעלי האתר ו/או מי מטעמם יהיו רשאים לחדול את השימוש של מי ממשתמשי האתר אם לא יעמוד במי מתנאי שימוש אלו, ועל פי שיקול דעתם הבלעדי של בעלי האתר ו/או מי מטעמם.

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור חיפה.
 

 • צור קשר

במידה ומי ממשתמשי האתר סבור, כי פורסם באתר תוכן הפוגע בו, ניתן ליצור קשר עם מפעילי האתר בפרטי הקשר, כדלקמן:

Acces Solutions, רחוב פרויד 38, חיפה
דוא"ל: acces2solutions@gmail.com
טלפון: (972) 050-229-1018

bottom of page